Equinor Senio​rklubb Florø

Reiseforsikring Ny for 2024 i Gjensidige

(nytt 2024) Gjensidige Reiseforsikring for Equinor pensjonister - Fra 2024 skifter Equinor pensjonistene bort fra Tryg og over i Gjensidige. Mer info kommer snart, viktigeste endring er bruken av App på telefon...

  Les meir hos gjensidige - App Info
  Vedtekter
  § 1 Foreningens navn
  • Foreningens navn er: Equinor Seniorklubb Florø
  § 2 Formål

  Foreningen har til formål å:
  • Skape et godt sosialt nettverk for alle pensjonister i seniorklubben
  • Skape aktiviteter for pensjonistene.
  • Aktiv på medlemmers kulturelle ønsker.
  • Være bindeledd mellom bedrift og pensjonister ved behov. Holde kontakt med bedriften og oppdateres på utviklingen.

  § 3 Organisasjonsform

  Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

  § 4 Medlemmer

  Kriterier for medlemskap er å ha vært ansatt i Equinor.

  § 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

  Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

  § 6 Årsmøte

  Årsmøtet skal holdes hvert år, og er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

  § 7 Årsmøtets oppgaver

  • Årsmøtet skal
  • behandle årsmelding
  • behandle revidert regnskap
  • behandle innkomne forslag
  • fastsette kontingent
  • vedta budsjett
  • velge leder og nestleder og styremedlemmer og varamedlemmer og revisor

  § 8 Ekstraordinære årsmøter

  Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

  § 9 Styret

  Foreningen har et styre på 4 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret skal: • iverksette årsmøtebestemmelser • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser • representere foreningen utad

  § 10 Signaturrett

  Signaturrett følger leder

  § 11 Vedtektsendring

  Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

  § 12 Oppløsning

  Oppløsningen av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldssanering tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

  Thank you! Your message has been sent.
  Unable to send your message. Please fix errors then try again.